-PEI CHIA offers activated carbon from coconut shells in standard grades and also can provide customized mesh sizes.

-All products are tested using ASTM Standard Test Method.

-Activated carbon from coconut shell has predominantly pores in micro pore range. Almost 85-90% surface area of coconut shell activated carbon exists as micro-pores. These small pores match the size of contaminant molecules in drinking water and therefore are very effective in trapping them.

-Granular activated carbon(GAC)adsorption is an effective solution for purification in environmental remediation and municipal water treatment applications to remove trace contaminants from both vapors and liquids. It is also effective in applications for industrial processing in the purification of liquids and vapors.
-Công ty BẮC GIAI cung cấp sản phẩm than hoạt tính theo cỡ hạt tiêu chuẩn, đồng thời cũng có thể gia công cỡ hạt theo yêu cầu của khách hàng.

-Tất cả các phẩm phẩm đều được kiểm tra theo phương pháp tiêu chuẩn ASTM

-Lỗ rỗng của than hoạt tính từ gáo dừa chủ yếu là các lỗ nhỏ. Hầu như khoảng 85-90% diện tích bề mặt của than hoạt tính là lỗ nhỏ, Cấu trúc lỗ nhỏ này tương thích với kích thước của các phân tử gây ô nhiễm trong nước uống, do đó rất phù hợp dùng để hấp thụ chúng

-Dùng than hoạt tính dạng hạt (GAC) để hấp thụ là một giải pháp hữu hiệu để làm trong sạch môi trường, ứng dụng than hoạt tính cho việc xử lý nước thải đô thị để loại bỏ các tạp chất trong nước và không khí. Nó cũng có hiệu quả cho các ứng dụng trong việc làm sạch chất lỏng và hơi nước trong ngành công nghiệp chế biến.Application
Ứng dụng


www.peichia.com/activated-carbon/water-treatment
Xử lý nước 

http://www.peichia.com/activated-carbon/potable-water
Xử lý nước uống

http://www.peichia.com/activated-carbon/environmental-gas
Xử lý khí

http://www.peichia.com/activated-carbon/golden-gleanings
Lọc vàngCarbon Standards - ASTM International & JIS